top of page

ISO 45001:2018

 

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία (ISO 45001)

Το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018  έχει εφαρμογή σε κάθε οργανισμό ανεξαρτήτου μεγέθους και κλάδου δραστηριότητας, που επιθυμεί να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές, βασισμένες σε ένα διεθνές πρότυπο, με σκοπό τη μείωση τραυματισμών και ασθενειών που οφείλονται στις συνθήκες εργασίας.

 

Το νέο αυτό πρότυπο έχει αντικαταστήσει το OHSAS 18001:2007. 

Η πρόληψη ασθενειών και η λήψη μέτρων και για την αποφυγή της διασποράς τους σε έναν Οργανισμό, γίνεται πιο επιτακτική από τη στιγμή εμφάνισης της πανδημίας με την ονομασία COVID-19.

Ο καθένας αντιλαμβάνεται την ανάγκη για συστηματική προσέγγιση για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ειδικά όταν νέοι υπολογισμοί (το 2017) του οργανισμού ILO (International Labour Organization) κάνουν αναφορά για περίπου 2,78 εκ. μοιραία ατυχήματα στους χώρους εργασίας σε ετήσια βάση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί κανείς να επισκεφθεί και τη σχετική σελίδα του οργανισμού ISO, βλ. ISO 45001.

Διαθέτουμε πρακτική βιομηχανική εμπειρία σε θέματα Υ&ΑΕ, εμπειρία Τεχνικού Ασφαλείας σε επιχειρήσεις, εμπειρία στη σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου, και εμπειρία στην εκπαίδευση εργαζομένων σε θέματα, που σχετίζονται με την υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

Έτσι, μπορούμε να σας υποστηρίξουμε και καθοδηγήσουμε (ως σύμβουλοι) με επιτυχία στην ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων για τη διαχείριση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, ώστε να πιστοποιηθεί η επιχείρηση σας από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο, φορέα πιστοποίησης της επιλογής σας για τη συμμόρφωση της με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 45001:2018.

Επιπλέον, διενεργούμε τις απαιτούμενες από το διεθνές πρότυπο εσωτερικές επιθεωρήσεις του συστήματος σας για τη διαχείριση της επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας.

Το σύστημα διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια μπορεί να αποτελεί μέρος ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης (Integrated Management System - IMS), αν ο πελάτης το επιλέξει και εφόσον φυσικά πρόκειται να αναπτύξει και εφαρμόσει τουλάχιστον δύο συστήματα διαχείρισης, π.χ. ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 κ.λπ.

Ενημέρωση: Ο οργανισμός ISO έχει εκδώσει το έγγραφο ISO/PAS 45005:2020, το οποίο περιέχει κατευθυντήριες γραμμές για ασφαλή εργασία όσο διαρκεί η πανδημία COVID-19. Με τη βοήθεια των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, κάθε επιχείρηση μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα κινδύνους που σχετίζονται με το COVID-19 και να προστατεύσουν την υγεία σε χώρους επαγγελματικούς. Το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αντικαθιστά ούτε υποκαθιστά οδηγίες για τον έλεγχο της πανδημίας, που έχουν καθιερωθεί από επίσημες αρμόδιες νομικές και ελεγκτικές αρχές και οργανισμούς.

Βασικά οφέλη από την υιοθέτηση του ISO 45001 (σύμφωνα με τον οργανισμό ISO)

Ένα σύστημα διαχείρισης για την Υ&ΑΕ  που βασίζεται στο ISO 45001, θα επιτρέψει σε έναν οργανισμό να βελτιώσει την απόδοση του σε θέματα σχετικά με την Υ&ΑΕ, με:

 

 • Την ανάπτυξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής Υ&ΑΕ και στόχων για την Υ&ΑΕ.

 • Τη δημιουργία  διαδικασιών που εξετάζουν το "περιβάλλον" του οργανισμού και οι οποίες λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους και ευκαιρίες, καθώς και τις σχετικές νομικές  και λοιπές απαιτήσεις.

 • Τον προσδιορισμό των κινδύνων για την Υ&ΑΕ που σχετίζονται με τις δραστηριότητές του οργανισμού, επιδιώκοντας την εξάλειψή τους ή τη διενέργεια ελέγχων για την ελαχιστοποίηση των ενδεχόμενων επιπτώσεων από τους κινδύνους.

 • Τη δημιουργία λειτουργικών ελέγχων για τη διαχείριση των κινδύνων για την Υ&ΑΕ και των νομικών και λοιπών  απαιτήσεων.

 • Την αύξηση  της ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους Υ&ΑΕ.

 • Την αξιολόγηση των επιδόσεων σχετικά με την Υ&ΑΕ και επιδίωξη της βελτίωσης των επιδόσεων  μέσω κατάλληλων δράσεων.

 • Την εξασφάλιση της ενεργής  συμμετοχής των εργαζομένων σε θέματα Υ&ΑΕ.

 

Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό, μπορούν να οδηγήσουν στην ενίσχυση της φήμης του οργανισμού ότι παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας, με αποτέλεσμα και πιο άμεσα οφέλη, όπως:

 • Βελτίωση της ικανότητας του οργανισμού να ανταποκρίνεται σε ζητήματα κανονιστικής συμμόρφωσης

 • Μείωση του συνολικού κόστους ατυχημάτων

 • Μείωση του χρόνου διακοπής λειτουργίας διεργασιών, τμημάτων ή και ολόκληρης της επιχείρησης και μείωση του (λειτουργικού) κόστους από τη διακοπή λειτουργίας

 • Μείωση των ασφαλίστρων

 • Βελτίωση του ηθικού, καθώς και μείωση του ποσοστού απουσιών και αποχώρησης-αντικατάστασης  των εργαζομένων

 • Διεθνή αναγνώριση, που θα μπορούσε να επηρεάσει θετικά άλλα ενδιαφερόμενα μέρη (πελάτες, κοινωνία, αρχές κ.λπ.)

Πηγή: https://committee.iso.org/home/pc283

Μερικές συμβουλές...

Για όσους ενδιαφέρονται για τη μείωση των επαγγελματικών κινδύνων και ατυχημάτων στους χώρους εργασίας:

 1. Κάντε εκτίμηση των κινδύνων και λάβετε μέτρα για την αντιμετώπιση τους.

 2. Φροντίστε το προσωπικό σας να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο (και να έχει τις ικανότητες και άδειες που απαιτούνται) για τις εργασίες, που του αναθέτετε.

 3. Χρησιμοποιείτε μόνο κατάλληλο (και όπου υπάρχει ή απαιτείται) πιστοποιημένο εξοπλισμό εργασίας.

 4. Μην υποτιμάτε τη χρήση των μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) ακόμα και αν τα συλλογικά μέτρα έχουν προτεραιότητα.

 5. Οι ‘μη ασφαλείς’ συμπεριφορές των εργαζομένων αποτελούν συχνά την αιτία πρόκλησης ατυχημάτων. Μην τις παραβλέπετε.

Στους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας ευχαρίστως παραθέτουμε για μελέτη τον οδηγό αυτοπροστασίας από καταστροφές της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: Αυτοπροστασία από καταστροφές

bottom of page